CTY Yến Sào Khánh Hòa

STT Ảnh Tên Sản phẩm Quy cách Xuất xứ Đơn giá (VNĐ)
1 yen_nha_vun_lam_sach_100gr_Copy Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 2,700,000
2 CHAN_YEN_NHA_LAM_SACH_2 Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,550.000
3 _MG_1504 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 2.200.000
4 yen_rut_long_20gr Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 800,000
5 _MG_1488 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 10gr/Hộp Khánh Hòa 500,000
6 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_2 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 2,700,000
7 yen_nha_chua_lam_sach_50gr_3 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,550,000
8 yen_nha_chua_lam_sach_20gr_3_Copy Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 700,000
9 yen_nha_chua_lam_sach_6_Copy Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 3,000,000
10 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_50GR_2 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,600,000
11 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 800,000
12 yen_nha_lam_sach_100gr_8 Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 3,500,000
13 _MG_1408 Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,950,000
14 _MG_1400 Yến Nhà Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 850,000
15 yen_dao_lam_sach_100gr_4 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 6,500,000
16 YEN_DAO_LAM_SACH_50GR_2 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 3.450,000
17 yen_dao_lam_sach_20gR_2 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,600,000
18 yen_dao_lam_sach_100gr_3 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 10gr/Hộp Khánh Hòa 800,000
19 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 7,000,000
20 YEN_DAO_CHUA_LAM_SACH_50GR_LOAI_1 Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 3,600,000
21 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,500,000
22 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 10,000,000
23 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 3,350,000
24 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,400,000
25 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 8,000,000
26 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 4,100,000
27 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,700,000
28 Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr 50gr/ Hộp Khánh Hòa 12,100,000
29 huyet_yen Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr 100gr/ Hộp Khánh Hoà 24.000.000
30 Hồng Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr 50gr/ Hộp Khánh hoà 8,600,000
31 yen_hong_dao_khanh_hoa_100gR Hồng Yến Đảo - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr 100gr/ Hộp Khánh Hòa 17.000.000
32 Yến Nhà Làm Sạch. Tổ yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp Khánh Hoà 3.500.000
33 Chân Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp khánh hoà 2.500.000
34 Yến Đảo Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (50gr) 50gr/Hộp Khánh Hoà 3.500.000
35 Yên Nhà Làm Sạch Loại 2 - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp khánh hoà 2.800.000
36 Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp Khánh Hoà 3.000.000
37 Yến Huyết Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (YH025) 50gr/Hộp Khánh Hòa 11.700.000
38 Yến Huyết Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (YH024) 100gr/Hộp Khánh Hòa 23.000.000
39 Yến Hồng Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (026) 100gr/Hộp Khánh Hòa 18.000.000
40 Yến Hồng Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (027) 50gr/Hộp Khánh Hòa 9.300.000
41 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (015) 50gr/Hộp Khánh Hòa 2.850.000
42 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (014) 100gr/Hộp Khánh Hòa 5.450.000
43 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP5) 100gr/Hộp Khánh Hòa 6.500.000
44 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr (TP4) Hộp 100gr Khánh Hòa 7.200.000
45 Yến Thiên Nhiên Nguyên - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP3) 100gr/Hộp Khánh Hòa 7.700.000
46 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP2) 100gr/Hộp Khánh Hòa 8.350.000
47 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP1) 100gr/Hộp Khánh Hòa 9.600.000

Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2,700,000 VNĐ

Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,550.000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 800,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 10gr/Hộp

Đơn giá: 500,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2,700,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,550,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 700,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,000,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,600,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 800,000 VNĐ

Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,500,000 VNĐ

Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,950,000 VNĐ

Yến Nhà Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 850,000 VNĐ

Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 6,500,000 VNĐ

Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3.450,000 VNĐ

Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,600,000 VNĐ

Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 10gr/Hộp

Đơn giá: 800,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 7,000,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,600,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,500,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 10,000,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,350,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,400,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 8,000,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 4,100,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,700,000 VNĐ

Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr

Quy cách: 50gr/ Hộp

Đơn giá: 12,100,000 VNĐ

Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 24.000.000 VNĐ

Hồng Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr

Quy cách: 50gr/ Hộp

Đơn giá: 8,600,000 VNĐ

Hồng Yến Đảo - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 17.000.000 VNĐ

Yến Nhà Làm Sạch. Tổ yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

Chân Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (50gr)

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

Yên Nhà Làm Sạch Loại 2 - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2.800.000 VNĐ

Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Yến Huyết Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (YH025)

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 11.700.000 VNĐ

Yến Huyết Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (YH024)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 23.000.000 VNĐ

Yến Hồng Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (026)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 18.000.000 VNĐ

Yến Hồng Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (027)

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 9.300.000 VNĐ

Yến Thiên Nhiên Tinh Chế - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (015)

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 2.850.000 VNĐ

Yến Thiên Nhiên Tinh Chế - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (014)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 5.450.000 VNĐ

Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP5)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 6.500.000 VNĐ

Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr (TP4)

Quy cách: Hộp 100gr

Đơn giá: 7.200.000 VNĐ

Yến Thiên Nhiên Nguyên - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP3)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 7.700.000 VNĐ

Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP2)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 8.350.000 VNĐ

Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 100gr (TP1)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 9.600.000 VNĐ

Download bảng giá Yến Sào tại đây: yensao
yensao
Quảng cáo
Giới thiệu

Về chúng tôi

Siêu Thị Yến Sào chuyên kinh doanh, cung cấp các sản phẩm yến sào Phú Khánh – Khánh Hòa với chất lượng sản phẩm cực tốt và giá bán tổ yến thô, sản xuất yến tinh chế , sơ chế chất lượng giá cả cạnh tranh, yến sào giá sỉ tốt nhất miền nam..

Địa chỉ website : https://www.sieuthiyensao.com

liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để đặt mua những sản phẩm tốt nhất

Địa chỉ : 227/1/15 Nguyễn Tư Giãn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Cơ Sở Sản Xuất

Địa chỉ : thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Số điện thoại : 0935 878 868 - Ms. Mai

Email : yensao@sieuthiyensao.com

đăng kí theo dõi

Đăng kí theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn

thống kê truy cập

Số người đang truy cập:28

Tổng truy cập:4388837