CTY Yến Sào Khánh Hòa

STT Ảnh Tên Sản phẩm Quy cách Xuất xứ Đơn giá (VNĐ)
1 yen_nha_vun_lam_sach_100gr_Copy Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 2500000
2 CHAN_YEN_NHA_LAM_SACH_2 Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,250,000
3 _MG_1542 Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 550,000
4 CHAN_YEN_NHA_LAM_SACH_10GR Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 10gr - Yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 300,000
5 _MG_1490 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 100gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 4,000,000
6 _MG_1504 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 50gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 2.000.000
7 yen_rut_long_20gr Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 20gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 800,000
8 _MG_1488 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 10gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 400,000
9 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_2 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 2,700,000
10 yen_nha_chua_lam_sach_50gr_3 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,350,000
11 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_10GR Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12Tổ) Loại Nhỏ Hộp 10gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 300,000
12 yen_nha_chua_lam_sach_20gr_3_Copy Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 600,000
13 yen_nha_chua_lam_sach_6_Copy Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 3,000,000
14 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_50GR_2 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại lớn Hộp 50gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,500,000
15 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 700,000
16 yen_nha_chua_lam_sach_6 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 10gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 400,000
17 yen_nha_lam_sach_100gr_8 Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 3,500,000
18 _MG_1408 Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,750,000
19 _MG_1400 Yến Nhà Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 20gr - Tổ yền sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 800,000
20 Yến Nhà Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 10gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 450,000
21 yen_dao_lam_sach_100gr_4 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 6,500,000
22 YEN_DAO_LAM_SACH_50GR_2 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 3,250,000
23 yen_dao_lam_sach_20gR_2 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 20gr - Tổ yền sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,400,000
24 yen_dao_lam_sach_100gr_3 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 10gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 750,000
25 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 7,000,000
26 YEN_DAO_CHUA_LAM_SACH_50GR_LOAI_1 Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 3,500,000
27 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,500,000
28 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 10gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 800,000
29 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 6,500,000
30 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 3,250,000
31 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,400,000
32 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 10gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 750,000
33 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr/Hộp Khánh Hòa 8,000,000
34 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr/Hộp Khánh Hòa 4,000,000
35 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,700,000
36 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 10gr - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 10gr/Hộp Khánh Hòa 900,000
37 Huyết Yến Đảo. Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr 50gr/ Hộp Khánh Hòa 11,000,000
38 huyet_yen Huyết Yến Đảo. Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr 100gr/ Hộp Khánh Hoà 22.000.000
39 Hồng Yến Đảo. Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 50gr 50gr/ Hộp Khánh hoà 8,500,000
40 yen_hong_dao_khanh_hoa_100gR Hồng Yến Đảo - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH 100gr 100gr/ Hộp Khánh Hòa 17.000.000
41 Yến Nhà Làm Sạch. Tổ yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp Khánh Hoà 3.500.000
42 Chân Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH (100gr) 100gr/Hộp khánh hoà 2.500.000
43 Yến Đảo Chưa Làm Sạch - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH (50gr) 50gr/Hộp Khánh Hoà 3.500.000
44 Yên Nhà Làm Sạch Loại 2 - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH (100gr) 100gr/Hộp khánh hoà 2.800.000
45 Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ yến sào Khánh Hòa - PHÚ KHÁNH (100gr) 100gr/Hộp Khánh Hoà 3.000.000
46 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 50gr (YH025) 50gr/Hộp Khánh Hòa 11.600.000
47 Yến Huyết Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 100gr (YH024) 100gr/Hộp Khánh Hòa 23.000.000
48 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 100gr (026) 100gr/Hộp Khánh Hòa 18.000.000
49 Yến Hồng Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 50gr (027) 50gr/Hộp Khánh Hòa 9.200.000
50 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 50gr (015) 50gr/Hộp Khánh Hòa 2.750.000
51 Yến Thiên Nhiên Tinh Chế Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 100gr (014) 100gr/Hộp Khánh Hòa 5.450.000
52 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 100gr (TP5) 100gr/Hộp Khánh Hòa 6.500.000
53 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 100gr (TP4) Hộp 100gr Khánh Hòa 7.200.000
54 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 100gr (TP3) 100gr/Hộp Khánh Hòa 7.700.000
55 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 100gr (TP2) 100gr/Hộp Khánh Hòa 8.350.000
56 Yến Thiên Nhiên Nguyên Tổ Sanest (Yến sào Khánh Hòa) Hộp 100gr (TP1) 100gr/Hộp Khánh Hòa 9.600.000
Download bảng giá Yến Sào tại đây: yensao
yensao
Quảng cáo
Giới thiệu

Về chúng tôi

Siêu Thị Yến Sào chuyên kinh doanh, cung cấp các sản phẩm yến sào Phú Khánh – Khánh Hòa với chất lượng sản phẩm cực tốt và giá bán tổ yến thô, sản xuất yến tinh chế , sơ chế chất lượng giá cả cạnh tranh, yến sào giá sỉ tốt nhất miền nam..

Địa chỉ website : https://www.sieuthiyensao.com

liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để đặt mua những sản phẩm tốt nhất

Địa chỉ : 227/1/15 Nguyễn Tư Giãn, P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Cơ Sở Sản Xuất

Địa chỉ : thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Số điện thoại : 0935 878 868 - Ms. Mai

Email : yensao@sieuthiyensao.com