Yến Sào Phú Khánh Tổ Thô

STT Ảnh Tên Sản phẩm Quy cách Xuất xứ Đơn giá (VNĐ)
1 yen_nha_vun_lam_sach_100gr_Copy Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 2,700,000
2 _MG_1504 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 2.200.000
3 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_2 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 2,700,000
4 yen_nha_chua_lam_sach_50gr_3 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,550,000
5 yen_nha_chua_lam_sach_6_Copy Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 3,000,000
6 YEN_NHA_CHUA_LAM_SACH_50GR_2 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại lớn Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 1,600,000
7 yen_nha_lam_sach_100gr_8 Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 3,500,000
8 yen_dao_lam_sach_100gr_4 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 6,500,000
9 YEN_DAO_LAM_SACH_50GR_2 Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 3.450,000
10 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 7,000,000
11 YEN_DAO_CHUA_LAM_SACH_50GR_LOAI_1 Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 3,600,000
12 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,500,000
13 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 10,000,000
14 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 3,350,000
15 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,400,000
16 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 8,000,000
17 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr/Hộp Khánh Hòa 4,100,000
18 Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 20gr/Hộp Khánh Hòa 1,700,000
19 Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr 50gr/ Hộp Khánh Hòa 12,100,000
20 huyet_yen Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr 100gr/ Hộp Khánh Hoà 24.000.000
21 Hồng Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr 50gr/ Hộp Khánh hoà 8,600,000
22 yen_hong_dao_khanh_hoa_100gR Hồng Yến Đảo - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr 100gr/ Hộp Khánh Hòa 17.000.000
23 Yến Nhà Làm Sạch. Tổ yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp Khánh Hoà 3.500.000
24 Chân Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp khánh hoà 2.500.000
25 Yến Đảo Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (50gr) 50gr/Hộp Khánh Hoà 3.500.000
26 Yên Nhà Làm Sạch Loại 2 - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp khánh hoà 2.800.000
27 Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr) 100gr/Hộp Khánh Hoà 3.000.000
28 Yến Hồng Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (027) 50gr/Hộp Khánh Hòa 9.300.000

Yến Nhà Vụn Làm Sạch Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2,700,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 2.200.000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2,700,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Trên 12 Tổ) Loại Nhỏ Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,550,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại Lớn Hộp 100gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,000,000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch (Dưới 11 Tổ) Loại lớn Hộp 50gr - Yến sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 1,600,000 VNĐ

Yến Nhà Làm sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3,500,000 VNĐ

Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt ) Hộp 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 6,500,000 VNĐ

Yến Đảo Làm Sạch (Loại Đặc Biệt) Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3.450,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ 100gr/ Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 7,000,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,600,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (14 tổ) Loại Nhỏ Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,500,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung 100gr/Hộp - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 10,000,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3,350,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 - 12 Tổ) Loại Trung Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,400,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn 100gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 8,000,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 4,100,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch (10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh

Quy cách: 20gr/Hộp

Đơn giá: 1,700,000 VNĐ

Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr

Quy cách: 50gr/ Hộp

Đơn giá: 12,100,000 VNĐ

Huyết Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 24.000.000 VNĐ

Hồng Yến Đảo. Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 50gr

Quy cách: 50gr/ Hộp

Đơn giá: 8,600,000 VNĐ

Hồng Yến Đảo - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh 100gr

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 17.000.000 VNĐ

Yến Nhà Làm Sạch. Tổ yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

Chân Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (50gr)

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

Yên Nhà Làm Sạch Loại 2 - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 2.800.000 VNĐ

Yến Nhà Chưa Làm Sạch - Tổ Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh (100gr)

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Yến Hồng Nguyên Tổ - Yến sào Khánh Hòa - Phú Khánh Hộp 50gr (027)

Quy cách: 50gr/Hộp

Đơn giá: 9.300.000 VNĐ

Download bảng giá Yến Sào tại đây: yensao
yensao
Quảng cáo