CTY Yến Sào Phú Khánh

STT Ảnh Tên Sản phẩm Quy cách Xuất xứ Đơn giá (VNĐ)
1 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 10gr - yến Sào Phú Khánh 10gr/ Hộp Khánh Hòa 900,000
2 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - yến Sào Phú Khánh 20gr/ Hộp Khánh Hòa 1,700,000
3 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp Khánh Hòa 4,100,000
4 _MG_1481 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 13_15 Tổ) Loại Lớn 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Khánh Hòa 8,000,000
5 huyet_yen Huyết Yến Đảo. yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Khánh Hòa 22.000.000
6 _MG_1551 Huyết Yến Đảo. yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp Khánh Hòa 11,100,000
7 yen_hong_dao_khanh_hoa_100gR Hồng Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Khánh Hòa 17.000.000
8 Hồng Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp Khánh Hòa 8,500,000
9 Huyết Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh 100gr/Hộp Khánh Hòa 22.000.000
10 Yến Nhà Làm sạch ( loại Đặc Biệt ) 100gr/ Hộp Khánh Hòa 3.500.000
11 Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông Hộp 100gr Khánh Hòa 4.000.000
12 Yến Nhà Vụn Làm Sạch 100gr/ Hộp Khánh Hòa 2.700.000
13 Yến Đảo làm Sạch ( loại Đặc Biệt ) 100gr/ Hộp Khánh Hòa 6.500.000
14 Yến Đảo Chưa làm sạch (10 - 12 Tổ ) Hộp 100gr Khánh Hòa 6.500.000
15 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Trên 12 ) Hộp 100gr Khánh Hòa 2.700.000
16 Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Hộp 100gr ( 10 Tổ ) Khánh Hòa 8.000.000
17 Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Dưới 10 Tổ ) Hộp 100gr Khánh Hòa 3.000.000
18 yen_dao_chua_lam_sach_14_to Yến Đảo Chưa Làm Sạch 14 tổ Hộp 100gr Khánh Hòa 7.000.000
19 Yến Nhà Làm Sạch 100gr/Hộp Khánh Hòa 3.000.000
20 Hồng Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp Việt Nam 17.000.000
21 _MG_1492 Chân yến nhà chưa làm sạch 100gr/hộp Khánh hoà 2.700.000
22 yen_nha_lam_sach_100gr_8 Yền nhà sợi 100gr/hộp Khánh Hoà 3.500.000

Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 10gr - yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 10gr/ Hộp

Đơn giá: 900,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 20gr - yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 20gr/ Hộp

Đơn giá: 1,700,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ) Loại Lớn Hộp 50gr - yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/ Hộp

Đơn giá: 4,100,000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 13_15 Tổ) Loại Lớn 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 8,000,000 VNĐ

Huyết Yến Đảo. yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 22.000.000 VNĐ

Huyết Yến Đảo. yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/ Hộp

Đơn giá: 11,100,000 VNĐ

Hồng Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh 100gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 17.000.000 VNĐ

Hồng Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh 50gr/ Hộp - yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 50gr/ Hộp

Đơn giá: 8,500,000 VNĐ

Huyết Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 22.000.000 VNĐ

Yến Nhà Làm sạch ( loại Đặc Biệt )

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Rút Lông

Quy cách: Hộp 100gr

Đơn giá: 4.000.000 VNĐ

Yến Nhà Vụn Làm Sạch

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 2.700.000 VNĐ

Yến Đảo làm Sạch ( loại Đặc Biệt )

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 6.500.000 VNĐ

Yến Đảo Chưa làm sạch (10 - 12 Tổ )

Quy cách: Hộp 100gr

Đơn giá: 6.500.000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Trên 12 )

Quy cách: Hộp 100gr

Đơn giá: 2.700.000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch ( 10 Tổ)

Quy cách: Hộp 100gr ( 10 Tổ )

Đơn giá: 8.000.000 VNĐ

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Làm Sạch ( Dưới 10 Tổ )

Quy cách: Hộp 100gr

Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Yến Đảo Chưa Làm Sạch 14 tổ

Quy cách: Hộp 100gr

Đơn giá: 7.000.000 VNĐ

Yến Nhà Làm Sạch

Quy cách: 100gr/Hộp

Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Hồng Yến Đảo. Yến Sào Phú Khánh

Quy cách: 100gr/ Hộp

Đơn giá: 17.000.000 VNĐ

Chân yến nhà chưa làm sạch

Quy cách: 100gr/hộp

Đơn giá: 2.700.000 VNĐ

Yền nhà sợi

Quy cách: 100gr/hộp

Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

Download bảng giá Yến Sào tại đây: yensao
yensao
Quảng cáo